KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE

KONKURSY PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i regulaminem konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie

INFORMACJA O KONKURSACH TEMATYCZNYCH

 KONKURSY PRZEDMIOTOWE

OLIMPIADY

 

E_KARTKA BOŻONARODZENIOWA

Regulamin konkursu: E-kartka Bożonarodzeniowa.

Nasza szkoła bierze udział w projekcie e-twinning, który odbywa się w Polsce oraz w innych krajach europejskich.

CELE KONKURSU:
– rozwijanie zainteresowań językowych, kompetencji cyfrowych, informatycznych i umiejętności plastycznych,
– doskonalenie umiejętności obsługi programów użytkowych,
– aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,
– kształtowanie wśród uczniów postaw społecznych,
– zachęcanie uczniów do poszanowania i przestrzegania tradycji bożonarodzeniowych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Organizatorami Konkursu są nauczycieli języka angielskiego Pani Olha Halyelo, Sylwia Sobolewska oraz Dagmara Ruiz.
2.    Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkoły i organizowany jest od dnia 07.12.2020.
3.    Klasy IV-VIII wykonują kartkę wykorzystując do tego odpowiednie programy komputerowe, np. PowerPoint, MsPaint i inne.
4.    Uczniowie klas I-III mogą zrobić e-kartkę w odpowiednim programie komputerowym LUB przesłać JEDNO zdjęcie samodzielnie wykonanej kartki metodą tradycyjną.
5.    E-Kartki Bożonarodzeniowe należy przesłać tylko w wersji elektronicznej na adres e-mail w nieprzekraczalnym terminie do 11 grudnia 2020 r. Kartka powinna zawierać życzenia w języku angielskim. Autor podaje również: imię i nazwisko oraz klasę:
–  życzenia w języku angielskim: kartkę należy wysłać na e-mail nauczyciela języka angielskiego: dagmara.ruiz@sp61.krakow.pl olha.halyelo@sp61.krakow.pl sylwia.sobolewska@sp61.krakow.pl
6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 18.12. 2020 r. na stronie internetowej szkoły.
7. Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają ocenę oraz wpis pozytywny w dzienniku elektronicznym.
8. Kryteria oceny:
– poziom artystyczny wykonanej pracy,
– pomysłowość i oryginalność,
– samodzielność wykonania pracy,
– poprawność językowa.
9. Organizator zastrzega sobie bezterminową możliwość publikacji danych zwycięzców.
10. Aby wziąć udał w konkursie należy przesłać do organizatora zdjęcie z podpisem rodzica/prawnego opiekuna (RODO – Załącznik numer 1).
Z otrzymanych e-kartek nauczyciele przygotują prezentację multimedialną. Życzenia przesłane zostaną do innych szkół. W ten sposób utrzymamy tradycję składania życzeń i współpracy ze szkołami w Polsce i zagranicą!

Organizatorzy konkursu: Olha Halyelo
Sylwia Sobolewska
Dagmara Ruiz

 

Oświadczenie rodzica o przetwarzaniu danych osobowych w konkursie